Klientsky servis

Ochrana osobných údajov

V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation (ďalej len „GDPR“)
a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno: Zajo Design s.r.o.
Sídlo:
29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta
IČO:
51 695 529
Spoločnosť zapísaná:
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava I, odd: Sro, vl.č. 31624/T
Zastúpená:
Juraj Králik, konateľ
Kontaktná osoba:
Zoltán Tóth
Emailová adresa:
zajo@zajo.net
Telefonický kontakt:
+421 905 848 401
(ďalej len "Prevádzkovateľ")

  KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Pre účely kúpa tovaru na základe eshopu sú poskytované osobné údaje v rozsahu – meno a priezvisko, adresa bydliska alebo korešpondenčná adresa, telefónny kontakt, emailová adresa, číslo bežného účtu. Právnym základov spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy.

  2. Pre účely priameho marketingu sú poskytované osobné údaje v rozsahu – meno a priezvisko, adresa bydliska alebo korešpondenčná adresa, telefónny kontakt, emailová adresa. Právnym základov spracúvania osobných údajov je vyslovenie súhlasu dotknutou osobou.

  3. Pre účely prieskumu verejnej mienky sú poskytované osobné údaje v rozsahu – meno a priezvisko, adresa bydliska alebo korešpondenčná adresa, telefónny kontakt, emailová adresa. Právnym základov spracúvania osobných údajov je vyslovenie súhlasu dotknutou osobou.

   Dotknutou osobou je podľa zákona fyzická osoba, ktorej údaje Prevádzkovateľ spracúva

   DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

   Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na určitý čas v súlade so zásadou minimalizácie času uchovania a to,

   1. V prípade účelu kúpy tovaru do času uplynutia záručnej doby tovaru podľa Obchodných podmienok Prevádzkovateľa;

   2. V prípade priameho marketingu na čas, po ktorý trvá oprávnený záujem prevádzkovateľa vyplývajúci z predmetu jeho obchodnej činnosti do času odvolania súhlasu dotknutou osobou;

   3. V prípade prieskumu verejnej mienky na čas, po ktorý trvá oprávnený záujem prevádzkovateľa vyplývajúci z predmetu jeho obchodnej činnosti do času odvolania súhlasu dotknutou osobou;

   V prípade, že dotknutá osoba a/alebo potenciálny zákazník prejavil súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo pri registrácií, kedy mu bolo vytvorené na webovom sídle prevádzkovateľa jeho osobné konto, poskytuje súhlas po čas, kedy nepožiada o zrušenie registrácie a/alebo tento súhlas neodvolá. Pokiaľ súhlas odvolá, registrácia zákazníka bude zrušená a jeho osobné údaje pre daný účel budú vymazané.

   ÚČEL A DÔVODY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA)

   1. V prípade využitia služieb nákupu cez eshop Prevádzkovateľa sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci (ďalej len „dotknutá osoba“) v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu, číslo bežného účtu (predaj cez platobnú bránu eshopu). Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje Prevádzkovateľovi dobrovoľne a slobodne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Prevádzkovateľ v pozícií predávajúceho nemôže riadne plniť zmluvu s dotknutou osobou, a preto ju nebude možné s dotknutou osobou ako kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia dotknutej osoby, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia v internetovom obchode www.zajo.net. Dotknutá osoba prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje poskytol dobrovoľne a že tieto údaje sú pravdivé. Dotknutá osoba prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia úmyselne nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin. Všetky práva dotknutej osoby sú zverejnené v časti práva dotknutej osoby na webovej stránke Prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie kúpnej zmluvy.

   2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely zľavových programov, na účely odoberania newslettru , čo sa považuje za priamy marketing a na účely prieskumu verejnej mienky výlučne po poskytnutí jasného a dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 13 ods 1 písm. a) zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a podľa čl. 6 GDPR. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas alebo nesúhlas so spracúvaním osobných údajov zaškrtnutím príslušného políčka pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.zajo.net, pri svojej registrácii na stránke www.zajo.net alebo iným vhodným spôsobom. V prípade, že dotknutá osoba nezaškrtne políčko súhlasu, Prevádzkovateľ nie je oprávnený spracúvať osobné údaje pre účely marketingu a prieskumu verejnej mienky. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek po poskytnutí súhlasu so spracúvaním jej osobných údajov pre účely marketingu alebo prieskumu verejnej mienky, tento súhlas odvolať s tým, že prevádzkovateľ ihneď zabezpečí, aby sa jej osobné údaje pre dané účely nespracúvali a tieto budú z informačných systémov marketingu a prieskumu verejnej mienky vymazané s prihliadnutím na právo dotknutej osoby byť zabudnutý/á. Právnym základom spracúvania osobných údajov je prejav súhlasu.

   3. Dotknutá osoba zaslaním objednávky prevádzkovateľovi ako predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v bode 1 vyššie a sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa ako predávajúceho tovaru a spracovával ich v informačnom systéme „predaj“ pre dotknutú osobu ako zákazníka. Dotknutá osoba zároveň čestne prehlasuje, že bola oboznámená s jej právami a so skutočnosťou, že v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy je právnym základov spracúvania osobných údajov plnenie zmluvy, práv, povinnosti a záväzkov z nej vyplývajúcich. Zároveň je dotknutá osoba oboznámená s cezhraničným prenosom osobných údajov sprostredkovateľom do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie, nakoľko Zákon a GDPR prenos osobných údajov do členských štátov Európskej únie plne zaručuje bez obmedzenia. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje nebudú prenesené do tretích krajín. Osobné údaje pre účely predaja prevádzkovateľ spracúva za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných dokumentov, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru ako aj za účelom marketingu a účely prieskumu verejnej mienky, pokiaľ dotknutá osoba na daný účel dala súhlas. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Zákonom a GDPR. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov so zachovaním zásady minimalizácie uchovania, s prihliadnutím na oprávnené záujmy prevádzkovateľa podľa Obchodných podmienok prevádzkovateľa.

   4. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne bez zbytočného odkladu od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané. Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ za účelom plnenia z kúpnej zmluvy poskytol na ďalšie spracúvanie osobné údaje dotknutých osôb týmto osobám ako sprostredkovateľom, avšak po splnení povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi zo Zákona ako aj GDPR najmä v súvislosti s preverením, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov a zabezpečiť ochranu práv dotknutých osôb.

   O odstránenie vašich osobných údajov nás môžete požiadať kedykoľvek v situáciách, kedy neexistuje legitímny dôvod na ich ďalšie spracovanie. Vašej žiadosti vyhovieme, ak sa ukáže, že sme vaše údaje spracúvali nezákonne alebo sme podľa miestnych zákonov povinní vaše osobné údaje vymazať. Upozorňujeme však, že môžu existovať osobitné právne dôvody, ktoré nám môžu zabrániť vykonať vašu žiadosť o vymazanie, v takom prípade vás o tom budeme bezodkladne informovať.

   Ak chcete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, svoju požiadavku môžete adresovať na e-mailovú adresu: zajo@zajo.net

   SPROSTREDKOVATELIA A PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

   Obchodné meno: FREE Company s.r.o.
   Sídlo:
   Diaľničná cesta 6, 903 01 Senec
   IČO:
    47 976 292
   Spoločnosť zapísaná:
   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vl.č. 104976/B

   Obchodné meno: FIN-CONSULT, spol. s.r.o.
   Sídlo:
   Štefániková 103, 921 01 Piešťany
   IČO:
   36 248 428
   Spoločnosť zapísaná:
   v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd: Sro, vl.č. 13386/T

   Obchodné meno: Dexfinity s.r.o.
   Sídlo:
   Gagarinova 7/A, 821 03 Bratislava
   IČO:
    47 801 379
   Spoločnosť zapísaná:
   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vl.č. 99338/B


   Potrebuješ poradiť?
   Napíš nám