Zpět na Klientský servis

Ochrana osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) ) (dále jen „GDPR“) a slovenského zákona č. 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů

DATA KONTROLERU

Obchodní jméno: Zajo Design s.r.o.
Sídlo:
29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Slovenská republika
IČ:
51 695 529
Společnost zapsána:
 v obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava I, oddíl: Sro, vložka č. 31624/T
Zastupuje:
Juraj Králik, výkonný ředitel
Kontaktní osoba:
Zoltán Tóth
E-mailová adresa:
zajo@zajo.net
Telefonní kontakt:
+421 905 848 401

(dále jen „kontrolor“)

SUBJEKT ÚDAJŮ

Subjektem údajů je fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce. Kontrolor je slovenská obchodní společnost se sídlem na Slovensku na základě slovenského práva. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za níže uvedených podmínek.


1. V případě využití služeb nákupu prostřednictvím e-shopu kontrolor se smluvní strany dohodly, že kupující (dále jen „subjekt údajů“) v případě, že je fyzickou osobou, sdělí prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně poštovního směrovacího čísla, telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo běžného účtu (prodej prostřednictvím platební brány e-shopu). Subjekt údajů poskytuje Kontrolnímu orgánu osobní údaje dobrovolně a svobodně za účelem plnění jeho závazků vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním. Bez toho, aby je poskytl, nemůže kontrolor v pozici prodávajícího řádně plnit smlouvu se subjektem údajů, a proto není ani možné uzavřít smlouvu se subjektem údajů jako kupujícím. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvních vztahů, identifikace subjektu údajů, potvrzení objednávky telefonicky nebo e-mailem, dodání zboží a registrace v internetovém obchodě www.zajo.net . Subjekt údajů prohlašuje, že dobrovolně poskytl všechny uvedené údaje a tyto údaje jsou pravdivé. Subjekt údajů prohlašuje, že si je vědom důsledků uvádění úmyslně nepravdivých informací, zejména skutečnosti, že takový postup by mohl být kvalifikován jako trestný čin. Veškerá práva subjektu údajů jsou uvedena v části Cl.8 „Práva subjektu údajů“ „Všeobecných podmínek provozovatele“. Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění kupní smlouvy.

2. Provozovatel zpracovává osobní údaje subjektu údajů za účelem slevových programů za účelem objednání newsletteru, který je považován za přímý marketing, a pro účely výzkumu veřejného mínění pouze po jasném a dobrovolném ustanovení souhlasu subjektu údajů podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) a podle § 6 zákona o DPH. Dotčená osoba vyjadřuje souhlas nebo nesouhlas se zpracováním osobních údajů zaškrtnutím příslušného políčka při objednávce zboží prostřednictvím internetového obchodu www.zajo.net při registraci na www.zajo.net nebo jakýmikoli jinými vhodnými prostředky . Pokud dotyčná osoba nezaškrtne políčko souhlasu, není kontrolor oprávněn zpracovávat osobní údaje pro účely marketingu a veřejného mínění. Subjekt údajů vyjadřuje svůj souhlas nebo nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů zaškrtnutím příslušné kolonky při objednávání zboží prostřednictvím internetového obchodu www.zajo.net , při registraci na webových stránkách www.zajo.net nebo jiným vhodným způsobem. Pokud subjekt údajů nezaškrtne políčko souhlasu, není Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje pro účely marketingu a výzkumu veřejného mínění. Subjekt údajů má právo kdykoli po poskytnutí souhlasu se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely nebo průzkum veřejného mínění tento souhlas odvolat a kontrolor zajistí, aby jeho osobní údaje nebyly k tomuto účelu zpracovány a aby byly tyto údaje vymazány z marketingového výzkumu a výzkumu veřejného mínění, s přihlédnutím k právu subjektu, na který údaje mají zapomenout. Právním základem pro zpracování osobních údajů je vyjádření souhlasu.

3. Subjekt údajů zasláním objednávky Kontrolerovi jako prodávajícímu čestně prohlašuje, že dává souhlas v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. (1) (a) Zákona, aby provozovatel zpracovával a uchovával své osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny v bodě 1 výše a které jsou nezbytné pro činnost kontroléra jako prodávajícího , a aby je zpracoval v informacích uvedených v odstavci 1 písm. systému „prodeje“ pro subjekt údajů jako zákazníka. Subjekt údajů zároveň čestně prohlašuje, že si je vědom svých práv a skutečnosti, že v případě uzavření kupní smlouvy je právním základem pro zpracování osobních údajů plnění smlouvy a práva závazků a závazků z nich vyplývajících. Subjekt údajů je zároveň informován o přeshraničním přenosu osobních údajů ze země původu subjektu údajů na Slovensko. Přenos osobních údajů mezi členskými státy Evropské unie je plně zaručen bez omezení. Kontrolér prohlašuje, že osobní údaje nesmí být předávány třetím zemím bez nezbytné ochrany údajů. Osobní údaje pro účely prodeje jsou zpracovatelem zpracovávány za účelem evidence uzavřených kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím, vedení účetnictví o vystavených fakturách a jiných dokladech a za účelem přepravních služeb zakoupeného zboží a dále za účelem marketingu a výzkumu veřejného mínění za předpokladu, že subjekt údajů k danému účelu dal svůj souhlas. Provozovatel je oprávněn poskytovat osobní údaje zpracovávané se souhlasem subjektu údajů pro výše uvedené účely za účelem zvýšení kvality poskytovaného zboží a služeb a zvýšení spokojenosti zákazníků. Provozovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji subjektu v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky, zejména zákonem a zákonem NR SR. Provozovatel zpracovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou ke splnění jeho závazků vyplývajících z kupní smlouvy a z obecně závazných právních předpisů při zachování principu minimalizace jejich uchování s přihlédnutím k oprávněným zájmům kontrolora v souladu s právními předpisy a obchodními podmínky kontrolora.

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoli písemně odvolat. Souhlas zaniká bez zbytečného odkladu po obdržení odvolání souhlasu subjektu údajů ze strany kontrolora a údaje budou následně vymazány. Provozovatel nesmí osobní údaje sdělit třetí osobě, pokud to není nezbytné k plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Subjekt údajů bere na vědomí, že za účelem provedení kupní smlouvy poskytl kontrolór za účelem zprostředkování těchto údajů jako zprostředkovatelů osobní údaje subjektů údajů za účelem jejich zpracování, ale i po splnění povinností, které mu ze zákona vyplývají , jako GDPR, zejména s ohledem na ověření, že při výběru zprostředkovatele třeba věnovat pozornost svým profesním, technickým, organizačním a personálním schopnostem a své schopnosti zaručit bezpečnost zpracovávaných osobních údajů a zajistit ochranu práv. 

O odstranění vašich osobních údajů nás můžete požádat kdykoli v situacích, kdy neexistuje legitimní důvod pro jejich další zpracování. Vaší žádosti vyhovíme, pokud se ukáže, že jsme vaše údaje zpracovávali nezákonně nebo jsme podle místních zákonů povinni vaše osobní údaje vymazat. Upozorňujeme však, že mohou existovat zvláštní právní důvody, které nám mohou zabránit provést vaši žádost o vymazání, v takovém případě vás o tom budeme neprodleně informovat.

Chcete-li požádat o vymazání vašich osobních údajů, svůj požadavek můžete adresovat na e-mailovou adresu: zajo@zajo.net


Seznam zprostředkovatelů za účelem přepravy:

Obchodní jméno: FREE Company s.r.o.
Sídlo:
Diaľničná cesta 6, 903 01 Senec
IČ:
47 976 292
Společnost zapsána:
v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vl.č. 104976/B

5. Subjekt údajů má právo a možnost aktualizovat nebo požádat o opravu svých osobních údajů přímo v on-line režimu na internetových stránkách internetového obchodu Controlleru po přihlášení v menu „Můj účet“.

6. Kontrolér prohlašuje, že v souladu se zákonem a GDPR zpracovává osobní údaje subjektů údajů, samozřejmě v souladu s dobrými mravy.

Potřebuješ poradit?

Napiš nám