Zpět na Klientský servis

Obchodní podmínky

Čl. I. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je podnikatel Zajo Design s.r.o., se sídlem Ul. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Slovenská republika, IČO: 51 695 529, zapsaný v obchodním rejstříku v Trnavě, vložka č.42182 /T oddíl: Sro (dále jen „prodávající“) a kupujícího, vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetových stránek elektronického obchodu prodávajícího www.zajo.net.

Identifikační a kontaktní údaje prodávajícího:

Obchodní jméno: Zajo Design s.r.o.

Sídlo: Ul. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Slovenská republika

IČO: 51 695 529

Registrace: zapsaný v obchodním rejstříku v Trnavě, vložka č. 42182 /T oddíl: Sro

DIČ: 2120749092

IČ DPH: SK2120749092

Kontaktní údaje prodávajícího:

E-mail: eshop@zajo.net

Telefon: +421 908 725 791

Korespondenční adresa: Zajo Design s.r.o., Ul. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Slovenská republika

Adresa pro uplatnění reklamací: Zajo Design s.r.o., Ul. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Slovenská republika

Adresa pro doručení reklamovaného zboží: Zajo Design s.r.o., Ul. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Slovenská republika

Bankovní spojení pro bezhotovostní platby prodávajícímu:

Název banky: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 293307101/0300

IBAN: CZ72 0300 0000 0002 9330 7101

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

Odbor výkonu dozoru

tt@soi.sk

tel. č.: 033/321 25 27

tel. č.: 033/321 25 21

fax č.: 033/321 25 23

1.2 Smluvní strany se dohodly, že odesláním objednávky vyjadřuje kupující prodávajícímu svůj souhlas s tím, že kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetových stránek elektronického obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“), jakož i vztah vzniklý při nebo v souvislosti s uzavíráním takové kupní smlouvy, nebo reklamace zboží prodávaného prodávajícím (dále jen „zboží“), se bude řídit těmito obchodními podmínkami.

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Pokud si prodávající a kupující dohodnou v písemné kupní smlouvě jiné podmínky, než jsou podmínky stanovené těmito obchodními podmínkami, pak ustanovení takové písemné kupní smlouvy mají přednost před těmito obchodními podmínkami.

1.4 Prodávající a kupující se dohodli, že pokud závazkový vztah, který mezi nimi vznikl uzavřením kupní smlouvy nebo v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy, obsahuje cizí prvek (např. kupující je občanem jiného státu než Slovenské republiky), pak se takový vztah řídí právním řádem Slovenské republiky.

1.5 Prodávající a kupující se dohodli, že k projednání a rozhodování sporů, které mezi nimi vzniknou v souvislosti se závazkovým vztahem na základě uzavření kupní smlouvy nebo v souvislosti se závazkovým vztahem souvisejícím s uzavíráním kupní smlouvy, budou příslušné a pravomocné soudy Slovenské republiky, pokud takový vztah bude obsahovat cizí prvek.

1.6 Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupujícího, který je spotřebitelem v souladu s ustanovením § 2 písm. a) zákona 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodě a o změně zákona č.128/2002 Z.z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Z.z. ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákona 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.

1.7 Tyto obchodní podmínky se kromě ustanovení čl. VI. a čl. VII. vztahují i na kupujícího, který není spotřebitelem. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodní zákoník v platném znění a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodě a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Sb. 284/2002 Z.z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Z.z. ve znění pozdějších předpisů.

1.8 Pokud kupující uvede v objednávce IČO, má se za to, že není spotřebitelem, a při uzavírání kupní smlouvy nejedná jako spotřebitel.

Čl. II. Postup při uzavírání kupní smlouvy

2.1 Kupující postupuje při uzavírání kupní smlouvy tak, že si v elektronickém obchodě na internetových stránkách prodávajícího vybere zboží, které má zájem koupit, a takové zboží si kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“ vloží do „nákupního košíku“. Následně se kupující výběrem příslušného tlačítka rozhodne, zda bude pokračovat v nákupu, nebo přejde do „nákupního košíku“.

2.2 Po ukončení výběru zboží přejde kupující (například kliknutím na ikonu nákupního vozíku v pravé horní části internetových stránek prodávajícího) do „nákupního košíku“, kde má možnost zkontrolovat, potvrdit, změnit nebo zrušit objednávané zboží a jeho množství. V nákupním košíku jsou obsaženy zejména informace o druhu, základním popisu, množství a ceně objednaného zboží.

2.3 Po potvrzení obsahu „nákupního košíku“ stisknutím tlačítka „Pokračujte k pokladně“ je kupující přesměrován do „nákupního košíku“, v němž si vybere jeden ze způsobů doručení zboží a jeden ze způsobů platby. Následně po stisku tlačítka „POKRAČUJTE NA OSOBNÍ ÚDAJE“ se mu zobrazí pole pro vyplnění identifikačních, kontaktních a fakturačních údajů kupujícího. Na této stránce je kupující povinen uvést, resp. vybrat nebo potvrdit, zejména svoje jméno a příjmení, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, v případě právnických osob IČO a DIČ. Na této stránce může kupující vytvořit svoji registraci a při dalších objednávkách používat již uložené identifikační údaje, k nimž se dostane přihlášením na internetových stránkách a zadáním hesla. Kupující je povinen uvádět na stránkách prodávajícího vždy úplné, pravdivé a správné údaje. Kupující je povinen vyplnit všechny údaje, které stránky vyžadují. Kupující přejde následně stisknutím tlačítka „POKRAČUJTE SHRNUTÍM“ na stránku se shrnutím objednávky. Kupující může při souhrnu použít také slevový kupón.

2.4 Při shrnutí objednávky se na jedné stránce zobrazí všechny údaje, které kupující zadal, a je povinen je pečlivě zkontrolovat. Po kliknutí na slovní spojení „obchodní podmínky“, které se nacházejí ve větě „souhlasím s obchodními podmínkami“, se na této stránce kupujícímu otevřou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Pokud jsou všechny údaje nacházející se na stránce správné, kupující se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami, což potvrdí zaškrtnutím prázdného políčka před větou „souhlasím s obchodními podmínkami“, a pokud má kupující zájem závazně odeslat objednávku, pak klikne na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU S POVINNOSTÍ ÚHRADY“. Odesláním objednávky kupující zároveň vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů, jinak je objednávka zamítnuta a platba neproběhne.

2.5 Kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU S POVINNOSTÍ ÚHRADY“ se objednávka odešle a již ji nelze dále upravovat. Kupující má právo objednávku stornovat dle bodu 2.16 těchto obchodních podmínek. Postup pro vytvoření objednávky si kupující může graficky prohlédnout i ZDE.

2.6 Před odesláním objednávky je kupující oprávněn provést za účelem uzavření smlouvy, zjištění nebo opravy technických vad úkony a použít technické prostředky popsané v Čl. II. a Čl. III. těchto obchodních podmínek.

2.7 Objednávka zaslaná prodávajícímu je návrhem na uzavření kupní smlouvy za smluvních podmínek dle těchto obchodních podmínek. Objednávka je určena prodávajícímu za účelem jejího přijetí ve lhůtě 15 dnů od doručení.

2.8 Prodávající je povinen potvrdit kupujícímu doručení objednávky bezprostředně po jejím doručení. Takové potvrzení doručení objednávky je uvedeno slovy „Děkujeme za vaši objednávku!“ nebo podobným slovním spojením, a není potvrzením o závazné akceptaci objednávky dle bodu 2.9 těchto obchodních podmínek a jeho přijetím kupujícím se kupní smlouva ještě nepovažuje za uzavřenou. Potvrzení dle tohoto bodu má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o doručení jeho objednávky prodávajícímu; potvrzení obsahuje identifikační údaje prodávajícího a kupujícího, druh, množství a cenu objednaného zboží, zvolený způsob, cenu a místo doručení zboží, zvolený způsob platby, jakož i celkovou cenu zboží včetně dopravy. Pokud však potvrzení podle tohoto bodu obsahuje i text „Potvrzení o závazné akceptaci objednávky“ nebo jiný text, z něhož vyplývá, že potvrzení podle tohoto bodu je současně potvrzením o závazné akceptaci objednávky, pak se toto tvrzení považuje současně za potvrzení o závazné akceptaci objednávky podle bodu 2.9 obchodních podmínek; v takovém případě obsahuje potvrzení i náležitosti podle druhé věty bodu 2.9 obchodních podmínek.

2.9 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím, které prodávající uskuteční zasláním e-mailové zprávy na adresu kupujícího, přičemž taková zpráva bude označena jako „PŘIJALI JSME VAŠI OBJEDNÁVKU Č....“. V těle zprávy budou uvedeny identifikační údaje prodávajícího a kupujícího, druh, množství a cena objednaného zboží, zvolený způsob, cena a místo doručení zboží, předpokládaný termín dodání zboží, zvolený způsob platby, jakož i celková cena zboží spolu s cenou dopravy; přílohou e-mailové zprávy budou tyto obchodní podmínky, formulář pro odstoupení od smlouvy a reklamační formulář. V případě potřeby budou na e-mailovou adresu kupujícího zasílány všechny další informace související s jeho objednávkou.

2.10 Před závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je prodávající (v závislosti na charakteru objednávky a objednaného zboží) dle vlastního uvážení oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, resp. kontaktovat kupujícího v souvislosti s vyřizováním objednávky (např. telefonicky nebo e-mailem).

2.11 Seznam zboží na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího je seznamem běžně dodávaného zboží, avšak prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost veškerého zboží uvedeného na seznamu. Informace o dostupnosti zboží na stránkách prodávajícího mají informativní charakter.

2.12 Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout a objednané zboží kupujícímu nedodat, pokud kupující při vytváření objednávky uvedl nesprávné nebo zavádějící údaje, nebo pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat kupujícímu zboží ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo za cenu, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění.

2.13 Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout a objednané zboží kupujícímu nedodat, pokud kupující v minulosti porušil podmínky jiné kupní smlouvy s prodávajícím.

2.14 O odmítnutí objednávky bude kupující informován e-mailem. Pokud kupující před odmítnutím objednávky uhradil kupní cenu nebo její část, pak prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou částku ve lhůtě do 14 dnů na jím určený účet, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

2.15 Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, jestliže kupující uvedl při vytváření objednávky nesprávné nebo zavádějící údaje, nebo pokud z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo z důvodů vyšší moci není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo za cenu, která je uvedena v internetovém obchodě, a nelze-li od prodávajícího spravedlivě požadovat, aby dodání zboží uskutečnil ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo za cenu, která je uvedena v internetovém obchodě. V těchto případech se prodávající může s kupujícím dohodnout na náhradním plnění. V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy, pak kupujícímu vrátí všechny platby přijaté v souvislosti s kupní smlouvou do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

2.16 Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze do dvou hodin od vystavení objednávky, a v případě, že produkty ještě nebyly vyexpedovány. Objednávku lze stornovat písemnou formou (e-mailem na adresu eshop@zajo.net ). Kupující je povinen uvést v oznámení o stornu objednávky číslo objednávky, jméno, e-mailovou adresu a popis objednaného zboží. Kupující oznámí prodávajícímu potvrzení o stornování objednávky písemnou formou (e-mailem nebo poštou). V tomto případě storna objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 7 dnů bezhotovostním převodem na určený bankovní účet, pokud se spolu nedohodnou jinak. Ustanoveními tohoto bodu nejsou dotčena práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VI. těchto Obchodních podmínek.

2.17 Údaje ohledně dodání zboží uvedené na faktuře nelze měnit poté, co byla cena zboží zaplacena nebo poté, co kupující zboží převezme.

2.18 Prodávající archivuje uzavřenou kupní smlouvu v elektronické formě po dobu šesti let a kupující k ní má na vyžádání přístup.

2.19 V případě, že se zboží v době do zpracování objednávky (odeslání zboží kupujícímu) stane nedostupným, prodávající má možnost od smlouvy odstoupit (objednávku zrušit/stornovat) bez udání důvodu. Prodávající informuje kupujícího o zrušení objednávky neprodleně e-mailem.

Čl. III. Platba za zboží

3.1 Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě prodávajícího jsou konečné, uváděné v měně česká koruna (CZK) a jsou včetně DPH. Pokud však kupující v objednávkovém formuláři uvedl nesprávné nebo neúplné údaje (například nesprávnou adresu), konečná cena se může zvýšit o náklady zapříčiněné takovou nesprávností nebo neúplností.

3.2 Kupující je povinen zaplatit za objednané zboží cenu dle akceptované objednávky. Spolu s cenou zboží je kupující povinen zaplatit i cenu dodání zboží dle akceptované objednávky. Před konečným odesláním objednávky je kupující obeznámen s celkovou cenou zboží včetně DPH a všemi dalšími poplatky souvisejícími s dodáním zboží.

3.3 V kupní ceně zboží nejsou zahrnuty poplatky banky kupujícího za provedení úhrady kupní ceny ani náklady kupujícího na použití elektronických prostředků ke komunikaci. Tyto poplatky a náklady je kupující povinen zaplatit na základě jeho vztahu s bankou a poskytovatelem internetového připojení.

3.4 Kupující může prodávajícímu uhradit kupní cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží a platbou dle kupní smlouvy podle zvoleného způsobu dopravy, resp. převzetí, následujícími způsoby:

a) bezhotovostně prostřednictvím platební karty během uskutečňování objednávky (bez poplatku, kupující ale platí poplatky svojí bance),

b) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, číslo účtu: 293307101/0300, IBAN: CZ72 0300 0000 0002 9330 7101, BIC: CEKOCZPP (bez poplatku, kupující ale platí poplatky své bance) ve výjimečných případech, kdy není možné spravedlivě požadovat, aby kupující uhradil zboží, které si objednal, platební kartou. Prodávající vytvoří po obdržení e-mailové poptávky nebo na základě telefonického požadavku kupujícího zálohovou fakturu a pošle ji kupujícímu na jeho e-mailovou adresu; následně kupující provede platbu za objednané zboží, k němuž přiřadí variabilní symbol uvedený na zálohové faktuře. V případě platby bezhotovostním převodem na účet prodávajícího nemůže kupující samostatně zaslat kupní cenu za zboží vygenerovanou v nákupním košíku na uvedené číslo účtu prodávajícího bez zálohové faktury.

3.5 V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupní cena splatná do 3 dnů od zaslání pro forma faktury na e-mailovou adresu kupujícího. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží včetně ceny dodání spolu s uvedením variabilního symbolu platby dle zaslané faktury. V případě bezhotovostní platby převodem na účet se kupní cena považuje za zaplacenou po připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6 Pokud kupující neuhradí kupní cenu včas, kupní smlouva zanikne.

3.7 Původní cena (na webu je zpravidla zobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za niž prodávající nabízel předmětné zboží ve svém e-shopu. Ve výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného zboží (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně jako např. slevové kódy). Takto vypočítaná původní cena zůstává v platnosti i v případě, kdy je zboží postupně zlevněno několikrát.

3.8 Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout a/nebo po uzavření kupní smlouvy od kupní smlouvy odstoupit, pokud kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou zjevně omylem v důsledku vady interního informačního systému prodávajícího či pochybení personálu prodávajícího.

3.9 Uhrazením ceny zboží kupující zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, že mu bude na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce elektronicky zaslán doklad o koupi zboží (faktura), pokud se prodávající a kupující nedohodli zvláštní dohodou jinak.

3.10 Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, prodávající zašle kupujícímu fakturu po odeslání zboží.

Čl. IV. Dodání zboží

4.1 Prodávající dodává zboží výlučně na území států, které jsou uvedené na seznamu států doručení při vytváření objednávky. Kupující z jiných členských států Evropské unie si po dohodě s prodávajícím mohou objednané zboží vyzvednout v kterékoli prodejně prodávajícího, která to umožňuje, resp. po dohodě s prodávajícím lze zboží doručit na místo určené kupujícím v rámci seznamu zemí, do nichž prodávající zboží dodává.

4.2 Způsob dodání, resp. převzetí, zboží si kupující zvolí při sestavování objednávky zboží. Kupující si při vytváření objednávky může zvolit způsob doručení zboží na jeho adresu prostřednictvím kurýrní společnosti na území České republiky; cena dopravy je při každé objednávce uvedena v souhrnu v košíku, doprava je vždy započtena při jakékoli objednávce, doprava objednávek v souhrnné hodnotě nad 3500 CZK je bezplatná; tím není dotčeno ustanovení bodu 4.1 těchto obchodních podmínek. Při doručování zboží bude kurýr před doručením zboží informovat kupujícího o době doručení jeho zboží prostřednictvím e-mailové adresy a/nebo telefonního čísla uvedeného v objednávkovém formuláři. Dalším způsobem doručení je vyzvednutí zboží v Zásilkovně, kterou si kupující zvolí z generovaného seznamu adres Zásilkoven.

4.3 Prodávající je povinen dodat zboží na místo uvedené v objednávce v nákupním košíku nejpozději do třiceti dnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží, které se nachází na skladě prodávajícího, je obvykle dodáváno do 6–9 pracovních dnů; v případě delší dodací doby bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že by dodací lhůta zboží měla být delší než třicet dní, zašle prodávající kupujícímu e-mail se žádostí o odsouhlasení takové dodací lhůty – pokud ze strany kupujícího nedojde k odsouhlasení této dodací lhůty, pak má prodávající možnost objednávku odmítnout nebo od kupní smlouvy odstoupit. O termínu dodání bude prodávající informovat kupujícího e-mailem.

4.4 Dle bodu 4.3 těchto obchodních podmínek je kupující povinen dodané zboží převzít i před uplynutím lhůty a převzetí zboží písemně potvrdit. Pokud kupující nepřevezme dodané zboží nebo jeho převzetí odmítne potvrdit, prodávající je oprávněn od kupní smlouvy okamžitě odstoupit; prodávajícímu zároveň vzniká nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky.

4.5 V případě, že z důvodů na straně kupujícího je nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, pak je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, nebo náklady na skladování zboží.

4.6 Při převzetí zboží od přepravce nebo doručovatelské služby je kupující povinen ihned zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakéhokoli poškození obalu je povinen oznámit tuto skutečnost přepravci a ještě za přítomnosti přepravce prohlédnout zboží; v případě zjištění poškození zboží nebo jiných vad zboží je povinen o tom vyhotovit písemný doklad a nechat ho podepsat zástupcem přepravce nebo doručovatelské služby.

4.7 V případě zjištění porušení obalu, které svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky zboží, kupující také nemusí zásilku od přepravce nebo doručovatelské služby převzít.

4.8 Kupující podpisem dodacího listu bez uvedení výhrad potvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a že na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky zboží nemůže být brán zřetel.

4.9 Prodávající je oprávněn ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží při osobním odběru, a to v případech, kdy byla kupní cena zboží kupujícím zaplacena předem kartou nebo bezhotovostním bankovním převodem.

Čl. V. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí vzniku škody na zboží

5.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny za zboží, nikdy však ne dříve, než kdy kupující zboží převezme.

5.2 Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce, nebo, neučiní-li tak včas, pak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující se dostane s převzetím zboží do prodlení.

Čl. VI. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Prodávající poučuje kupujícího, že kupujícímu, který je spotřebitelem, vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu za podmínek upravených zákonem č 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží“), a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

6.2 Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Zboží se považuje za převzaté kupujícím v okamžiku, kdy:

a) kupující nebo kupujícím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží;

b) se zboží objednané kupujícím v rámci jedné objednávky dodává odděleně, tedy v okamžiku, kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží, které bylo dodáno jako poslední;

c) se dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, tedy v okamžiku, kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme poslední díl nebo kus zboží;

d) se zboží dodává opakovaně během vymezeného období, tedy v okamžiku, kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme první dodané zboží.

6.3 Kupující, který je spotřebitelem, může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy.

6.4 Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je:

a) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného výhradně pro jednoho kupujícího,

b) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

c) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů vrátit a jehož ochranný obal byl po dodání porušen (například spodní prádlo),

d) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím (např. prací prostředky).

6.5 Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen informovat prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na některou z kontaktních adres prodávajícího, které jsou uvedeny v úvodu těchto obchodních podmínek při identifikaci prodávajícího.

6.6 Za účelem odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít i vzorový formulář, který si může stáhnout ZDE; pokud kupující zamýšlí od kupní smlouvy odstoupit, je povinen zaslat vyplněný vzorový formulář prodávajícímu na e-mailovou adresu eshop@zajo.net nebo poštou. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy vyplněním a zasláním formuláře na e-mailovou adresu prodávajícího, pak prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu přijetí odstoupení prostřednictvím e-mailové zprávy.

6.7 Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud kupující zašle prodávajícímu oznámení o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy před tím, než lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy uplyne.

6.8 Kupující je povinen doručit nebo zaslat převzaté zboží zabalené v originálním obalu a včetně veškeré dokumentace převzaté spolu se zbožím (letáky, návody k použití, doklad o koupi, faktura a podobně) na následující adresu prodávajícího: Zajo Design s.r.o., Ul. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Slovenská republika nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující doručí nebo odešle prodávajícímu zboží v souladu s tímto bodem na určenou adresu před uplynutím 14denní lhůty podle předchozí věty. Prodávající doporučuje přepravu zboží pojistit. Prodávající nepřebírá zásilky na dobírku a zásilky s potřebou úhrady cla a celních poplatků.

6.9 Přímé náklady na vrácení zboží, jakož i přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty, nese kupující; tyto náklady nelze určit předem. Předpokládaný odhad těchto nákladů závisí na druhu a množství zboží a na vzdálenosti, ze které bude vrácené zboží přepravováno.

6.10 Při vrácení zboží odpovídá kupující pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zajištění jeho povahy, vlastností a funkčnosti (kupující je oprávněn zboží vyzkoušet stejně jako v „kamenném obchodě", nikoli však používat). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy ve smyslu bodu 6.2 těchto obchodních podmínek a doručí prodávajícímu zboží, které je použito a/nebo je poškozeno a/nebo je neúplné, a/nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zajištění jeho vlastností a funkčnosti, pak má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a jeho uvedení do původního stavu, resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží.

6.11 V případě odstoupení od kupní smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu všechny platby, které kupující uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, a to zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží, ovšem kromě dodatečných nákladů v případě, že si kupující zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, jenž prodávající nabízí. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si kupující zvolil, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Prodávající je povinen (s výjimkou případu dle bodu 6.12 těchto obchodních podmínek) vrátit platby kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy kupující doručil prodávajícímu oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající je povinen uskutečnit předmětnou úhradu stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě za zboží; prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném způsobu vrácení platby, ale kupujícímu nesmí být v souvislosti s takovým jiným způsobem účtovány žádné platby.

6.12 Pokud prodávající kupujícímu zboží již zaslal, pak je povinen vrátit kupujícímu platby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení zboží prodávajícímu nebo po předložení důvěryhodného dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět na adresu prodávajícího podle toho, co nastane dříve.

Čl. VII. Reklamace – reklamační řád

7.1 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím, který je spotřebitelem, od prodávajícího prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího.

7.2 Reklamací se rozumí, že kupující uplatní u prodávajícího odpovědnost za vadu zboží. Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího neprodleně uplatnit dle platného reklamačního řádu.

7.3 Kupující je povinen zaslat prodávajícímu reklamaci zboží na některou z následujících adres:

e-mail: eshop@zajo.net

poštovní adresa: Zajo Design s.r.o., Ul. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Slovenská republika.

7.4 Kupující je povinen doručit reklamované zboží k vyřízení reklamace na následující adresu:

Zajo Design s.r.o., Ul. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Slovenská republika.

7.5 Kupující je povinen doručit prodávajícímu reklamované zboží, které je mechanicky nepoškozené, čisté, podle možnosti v originálním balení, včetně manuálů, záručního listu a faktury nebo jiného dokladu o zaplacení.

7.6 Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád zveřejněný na internetových stránkách prodávajícího, který je současně obsahem tohoto čl. VII. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že si reklamační řád přečetl a v celém rozsahu s ním souhlasí a zároveň potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

7.7 Kupující má právo uplatnit u prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, jež zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, na které se vztahuje záruka a které bylo zakoupeno u prodávajícího.

7.8 Kupující je povinen provést při převzetí zboží jeho prohlídku. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z chyb zjistitelných při této prohlídce, jenom když prokáže, že zboží mělo tyto vady již v době jeho převzetí.

7.9 Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo, týká-li se vada jen části věci, pak výměnu této části, nevzniknou-li tím prodávajícímu nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud tím kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

7.10 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, kupující má právo na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li o odstranitelné vady, v případě, že kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, kupující má právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

7.11 Záruční doba je 24 měsíců (pokud není v konkrétních případech stanovena jiná záruční doba) a začíná běžet ode dne, kdy kupující zboží převezme. U zboží prodávaného za nižší cenu v důsledku vady, poskytuje prodávající záruku 24 měsíců, přičemž se tato záruka nevztahuje na vady, pro něž byla cena snížená; takové vady musí být uvedeny v kupní smlouvě.

7.12 Po zahájení reklamačního řízení záruční doba neběží až do dne oznámení výsledku reklamace.

7.13 Záruka se nevztahuje na vady způsobené užíváním produktu v rozporu s jeho účelem využití, mechanickým opotřebením nebo opotřebením z běžného užívání.

7.14 Všechny záruční opravy jsou v případě, že do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na uplatnění záruky podle bodu 7.24 těchto obchodních podmínek, za podmínek stanovených těmi obchodními podmínkami, bezplatné.

7.15 Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 zákona tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího na adresu Zajo Design s.r.o., Ul. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Slovenská republika a vyplní formulář pro uplatnění reklamace (který si kupující může stáhnout ZDE) a doručí jej prodávajícímu. Kupující je povinen přesně označit ve formuláři druh, resp. projevy, a rozsah vad zboží.

7.16 Reklamační řízení zboží začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

a) doručení řádně vyplněného formuláře k uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,

b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího na adresu určenou prodávajícímu v tomto reklamačním řádu.

Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace.

7.17 Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. e-mailem nebo v písemné podobě, v níž je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona a poučit kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen doručit kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud má kupující možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

7.18 Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku uplatňuje, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle ust. § 2 písm. m) zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba vyřídí reklamaci ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Jestliže prodejce převezme předmět reklamace prodávajícím v pozdější den, než je den uplatnění reklamace, pak lhůty pro vyřízení reklamace podle tohoto bodu začínají běžet ode dne převzetí reklamovaného zboží prodávajícím; nejpozději však od okamžiku, kdy prodávající znemožní nebo zabrání převzetí reklamovaného zboží. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace je spotřebitel oprávněn platně odstoupit od smlouvy jen tehdy, pokud vada na zboží skutečně existuje. Prodávající informuje kupujícího o ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace formou dohodnutou mezi oběma smluvními stranami (e-mailem a doporučeným dopisem) a kupujícímu bude zároveň spolu se zbožím doručen i reklamační protokol.

7.19 Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, prodávající může vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou, nebo stanoviska určené osoby (dále jen „odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace

7.20 Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po uplynutí 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vyřídila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Pokud kupující zboží zašle k odbornému posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokáže-li kupující odborným posouzením odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

7.21 Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, na něž byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o nichž musel vědět s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena.

7.22 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) předáním opraveného zboží,

b) výměnou zboží,

c) vrácením kupní ceny zboží,

d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

e) písemnou výzvou k převzetí plnění určeného prodávajícím,

f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

7.23 Nárok na uplatnění záruky kupujícímu u prodávajícího zaniká, pokud:

a) nepředloží doklad o zaplacení, dodací list nebo záruční list, příslušenství nebo dokumentaci zboží,

b) uplyne záruční doba zboží,

c) zboží mechanicky poškodí,

d) se zboží používá v podmínkách, pro něž není určeno,

e) péči o zboží zanedbá.

7.24 Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemný doklad o způsobu určení vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace, pokud lhůta pro její vyřízení začala běžet dnem převzetí reklamovaného zboží prodávajícím, prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby, nebo prostřednictvím e-mailu.

7.25 Kupující je povinen převzít zboží nejpozději do jednoho měsíce od doručení písemného dokladu o vyřízení reklamace. Pokud tak kupující neučiní, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění. Výše poplatku za uskladnění bude uvedena v dokladu o vyřízení reklamace.

7.26 Kupující je oprávněn zasílat na e-mailovou adresu eshop@zajo.net i své jiné reklamace, stížnosti a podněty týkající se prodávajícího nebo jím poskytovaných služeb nebo zboží; ustanovení tohoto článku se na jejich vyřízení aplikují obdobně.

7.27 V případě, že kupující vyměňuje zboží z důvodu, že si špatně objednal (např. kupující má zájem o tričko jiné barvy, než si objednal, nebo o jinou velikost, kupující pak zboží nevyměňuje z důvodu vady a ani od kupní smlouvy neodstoupí), pak kupující uhradí veškeré náklady na výměnu zboží a nemá nárok na vrácení poštovného.

7.28 Kupující-spotřebitel je oprávněn využít alternativního způsobu řešení sporů, a to tak, že se obrátí na prodávajícího se žádostí o nápravu a v případě, že nebyl spokojen se způsobem, kterým prodávající jeho reklamaci vyřídil, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající odpoví na žádost o nápravu zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, pak má kupující právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam takových subjektů lze získat na stránkách www.mhsr.sk ); kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

7.29 Kupující je oprávněn použít platformu řešení sporů online (dále jen „RSO“) k řešení svých sporů v jazyce, který si zvolí. Kupující může k alternativnímu řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webových stránkách http://ec.europa.eu/consumers/.... Při předkládání podání platformě RSO vyplní kupující elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné pro určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

Čl. VIII. Společná ustanovení

8.1 Prodávající je oprávněn nezveřejnit u zboží recenze, které nesouvisí s předmětným zbožím, obsahují nevhodné výrazy, jsou podle pečlivého uvážení prodávajícího nepravdivé, odkazují se na jiné webové stránky nebo materiály, nebo jakýmkoli jiným způsobem poškozují jméno nebo pověst prodávajícího.

8.2 Smluvní strany se dohodly, že mezi sebou budou komunikovat zejména prostřednictvím e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím poštovních zásilek.

8.3 Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že jej prodávající před zasláním objednávky seznámil se všemi informacemi dle § 3 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

8.4 Internetovými stránkami prodávajícího se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí internetové stránky www.zajo.net. Internetovým obchodem prodávajícího nebo elektronickým obchodem prodávajícího se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí internetový obchod prodávajícího na internetových stránkách www.zajo.net.

8.5 Spotřebitelem se pro účely kupní smlouvy rozumí spotřebitel tak, jak je definován v zákoně č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

8.6 Kupní smlouva je smlouvou uzavřenou na dobu určitou, a to do splnění všech povinností smluvních stran plynoucích z kupní smlouvy. Závazky kupujícího plynoucí z kupní smlouvy trvají po dobu platnosti kupní smlouvy, nejdéle však do jejich splnění.

8.7 Kupní smlouva se uzavírá ve slovenském jazyce.

8.8 Kupní smlouva bude uložena u prodávajícího v elektronické podobě po dobu šesti let a kupujícímu je po tuto dobu dostupná na vyžádání.

8.9 Kupující si je vědom, že koupí zboží od prodávajícího mu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li výslovně písemně dohodnuto jinak.

8.10 Kupující je oprávněný doručovat prodávajícímu stížnosti a podněty na adresu eshop@zajo.net.

8.11 Prodávající přijal přiměřená opatření pro zpracování osobních údajů ve smyslu zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a podle nařízení GDPR. Kupující potvrzuje, že byl seznámen se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu pravidel, která najde na následujícím odkazu Ochrana osobních údajů.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto obchodních podmínkách se považuje za splněnou tehdy, když je nové znění obchodních podmínek umístěno na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího.

9.2 V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou podobu.

9.3 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu poté, co odešle elektronickou objednávku.

9.4 Prodávající neodpovídá kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nevyřízení objednávky, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.

9.5 Prodávající si vyhrazuje právo započítat si své splatné pohledávky vůči kupujícímu při vyřízení nové objednávky v případě, že kupující v minulosti nesplnil vůči prodávajícímu své závazky.

9.6 Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky, jejichž součástí je i reklamační řád, přečetl v celém rozsahu, porozuměl jejich významu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.


Předchozí verze obchodních podmínek:

Obchodní podmínky platné do 09.06.2023.pdf

Potřebuješ poradit?

Napiš nám