Doprava nad 3500 Kč ZDARMA

100 dní pro vrácení zboží

Zákaznická podpora: support@zajo.net

Logo Zajo
 

Zákaznický servis


Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím Zajo Design s. r. o., se sídlem na Ul. 29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Slovenská republika, IČ: 51 695 529, zapsaný v obchodním rejstříku v Trnavě Vložka číslo 31624/T Oddíl: Sro (dále jen "prodávající"). Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží prostřednictvím systému elektronického obchodu - www.zajo.net (dále jen "obchod").

Práva a povinnosti neupravené těmito obchodními podmínkami podléhají ustanovením zákona č. 40/1964 Občanského zákoníku a zákona č. 513/1991 Obchodního zákoníku v případě, že je smluvní stranou právnická osoba, dále zákonem č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele, zákonem č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, zákonem č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu.

Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, za účelem nákupu zboží.
Prodávající je provozovatel internetového obchodu www.zajo.net
Zbožím jsou nabízené produkty na internetovém obchodě www.zajo.net
Kupní cena je cena uvedená na objednávkovém formuláři, včetně DPH a dalších poplatků, které musí kupující pro získání produktu uhradit.
Elektronická objednávka je odesláný a zpracovaný elektronický formulář obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a cenu objednávaného zboží. Elektronická objednávka je návrh kupní smlouvy, na základě které je realizován prodej zboží. Objednávka vzniká na základě jejího potvrzení ze strany prodávajícího při procesu objednávání zboží v internetovém obchodě. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s obchodními a nákupními podmínkami internetového obchodu www.zajo.net a zároveň dává souhlas se zpracováním osobních údajů.

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí zrealizované objednávky, tedy kupní smlouvy.

II. Objednávka, uzavření smlouvy

 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovat: jméno kupujícího, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou schránku, v případě právnických osob IČO, IČ DPH, objednávací kód zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, způsob úhrady, způsob převzetí zboží. Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 428/2002 Z.z. v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh na uzavření smlouvy a jsou závazné.
 3. K akceptování návrhu na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího dojde potvrzením elektronické objednávky, čímž vzniká závazkový právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Takto uzavřená smlouva je chápána jako smlouva uzavřena na dálku a je považována za závaznou ve smyslu zákona č. 108/2000 Z.z. Na uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zaslány všechny další informace ohledně Vaší objednávky.
 4. Prodávající má povinnost bez zbytečného odkladu kupujícího obeznámit v případě, pokud není schopen dodat objednané zboží. V takovém případě nevzniká závazkový právní vztah vyplývající z kupní smlouvy.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo započítat si předchozí nesplněné závazky kupujícího, při vyřízení nové objednávky v případě, že kupující v minulosti nesplnil své závazky vůči prodávajícímu.
 6. Postup vytváření objednávky si kupující může graficky prohlédnout i TU

III. Storno objednávky

 1. Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje, nebo její část, pokud se již zboží nevyrábí nebo nedodává, resp. se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. Prodávající má také právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění. V takovém případě, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem vzájemné dohody o dalším postupu. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. Pokud kupující zaplatil zálohu nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka do sedmi dní převedena zpět na jeho bankovní účet nebo na jeho adresu, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak. 
 2. Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze do dvou hodin od vystavení objednávky a v případě, že produkty ještě nebyly vyexpedovány. Objednávku lze stornovat písemnou formou (e-mailem na adrese eshop@zajo.net). Kupující je povinen v oznámení o stornu objednávky uvést číslo objednávky, jméno, e-mail a popis objednaného zboží. Potvrzení stornování objednávky oznámí prodávající kupujícímu písemnou formou (e-mailem nebo poštou). V tomto případě storna objednávky, prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 7 dní bezhotovostním převodem na bankovní účet určený kupujícím, pokud se spolu nedohodnou jinak.

IV. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující je oprávněn v souladu s ustanoveními §12 zákona č. 108/2000 Z.z. bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Ustanovení v této části výslovně neplatí pro právnické osoby a pro fyzické osoby-podnikatele i fyzické osoby-nepodnikatele nesplňující vymezení v zákoně č. 108/2000 Z.z. Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, charakteristik a fungování zboží. Kupující je odpovědný za případné snížení hodnoty zboží. Pro právoplatné odstoupení od smlouvy kupující co nejdříve oznámí prodávajícímu záměr odstoupit od smlouvy, a to písemně emailem na eshop@zajo.net nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen doručit spolu se zbožím kopii faktury a číslo bankovního účtu pro navrácení peněz. V případě, že zboží bylo řádně a včas kupujícímu doručeno, náklady na vrácení zboží nese v plné výši kupující. V případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, prodávající vrátí nebo nahradí kupujícímu a kupující prodávajícímu všechny vzájemně přijatá plnění. Zboží proto žádáme v zájmu kupujícího zaslat zpět nepoužívané, nepoškozené, kompletní (dle možnosti v originálním obalu, s příbalovou informací apod.) spolu s dokladem o koupi.
 2. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží se sníženou hodnotou, které je používáné, poškozené nebo neúplné, uhradí spotřebitel prodávajícímu náklady, které vznikly v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu. Kupní cena bude kupujícímu po zkontrolování zboží, vrácena nejpozději do 15 dnů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona, bezhotovostním převodem na bankovní účet určený kupujícím, pokud se spolu s prodávajícím nedohodnou jinak.
 3. Doporučujeme zboží pojistit. Zásilky na dobírku nepřebíráme.
 4. V souladu s § 12 odst. 5 výše uvedeného zákona kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou: prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího, nebo zboží, které s ohledem na jeho vlastnosti nelze vrátit, poskytování služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy, prodej audiovizuálního díla, zvukového záznamu nebo zvukově obrazového záznamu uměleckého výkonu nebo multimediálního díla, které spotřebitel rozbalil, resp. počítačového programu, pokud proběhla jeho instalace.

V. Dodací podmínky

 1. Kupující má možnost výběru způsobu dodání kurýrem. Místem dodání se rozumí sídlo (bydliště) kupujícího uvedené v objednávkovém formuláři internetového obchodu www.zajo.net.V případě dodání zboží třetí stranou (kurýrem) je kupující povinen uhradit i cenu za dopravu v souladu s aktuálními ceníky přepravy.
 2. Nebezpečí škody na výrobcích přechází na kupujícího, převzetím zboží, pod podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši.
 3. Prodávající dodá zboží kupujícímu co možná v nejkratším termínu po přijetí elektronické objednávky, podle dostupnosti zboží na skladě a svých prodejních možností. Zboží, které se nachází na skladě, je dodávané do 30 pracovních dní. V případě delší dodací doby bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat.
 4. Místo a způsob odběru stanoví kupující při vytváření online objednávky. Za vyřízení objednávky se považuje převzetí zboží kupujícím. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (doklad o koupi zboží), návod k používání, případně záruční list.
 5. Kupující je povinen zboží převzít řádně a včas v místě, které uvedl na objednávce. O termínu dodání bude prodávající informovat kupujícího emailem. Pokud kupující zboží odmítne převzít od kurýra nebo bude nutné dodávku opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího, všechny náklady s tím spojené, hradí kupující.                    
 6. Při přebírání zboží má kupující povinnost zásilku zkontrolovat, v případně poškození obalu nebo zboží ihned oznámit (nejpozději do 2-15 dnů) ode dne doručení prodávajícímu a sepsat o tom zápis. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, kupující je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího. V případě neshody dodaného zboží s objednávkou je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit prodávajícímu. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží nebudou akceptovány.                                                                                                                                                                        
 7. Objednávky se vyřizují okamžitě v případě, že je zboží skladem. V případě, že zboží není v době objednávky na skladě, bude se distribuovat okamžitě po jeho dodání na sklad.                                
 8. Cena za dopravu je uvedená v aktuálním ceníku TU. Doprava objednávek v souhrnné hodnotě nad 3500 CZK je zdarma.

VI. Kupní cena, platby

 1. Cena zboží je určována dle platného ceníku zveřejněného na internetovém obchodě www.zajo.net. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny v návaznosti na změny cen, dodavatelů, dovozců nebo výrobců. Platná cena bude kupujícímu vždy oznámena při potvrzení objednávky. Kupující má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.
 2. Ceny jednotlivých produktů jsou uvedeny na portálu prodávajícího včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech ostatních daní. Celková cena v objednávkovém formuláři je uváděna i s DPH. V objednávkovém formuláři jsou zároveň uvedeny i všechny ostatní poplatky (balné a poštovné), které musí kupující uhradit na to, aby získal objednané produkty. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.
 3. Kupující provádí platbu v Kč, pokud není vzájemnou dohodou stanoveno jinak.
 4. Kupující má možnost výběru z několika způsobů uhrazení kupní ceny. Převodem na účet prodávajícího, platba kartou. Daňový doklad bude kupujícímu doručen zároveň s předmětem smlouvy.
 5. Prodávající si uplatňuje výhradu vlastnického práva k předmětu smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny sjednané v kupní smlouvě, ve smyslu § 445 Obchodního zákoníku.
 6. Dlouhodobé akční ceny v internetovém obchodě www.zajo.net jsou platné do odvolání, pokud není uvedeno jinak.

VII. Záruka a reklamace

 1. Pokud není v záručních listech uvedeno jinak, prodávající na zboží poskytuje záruku 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Při reklamaci zboží záruční doba neběží až do dne oznámení výsledku reklamace.
 2. Záruka se nevztahuje na vady způsobené s užíváním produktu v rozporu s jeho účelem využití mechanickým opotřebením nebo opotřebením z běžného užívání.
 3. U zboží prodávaném za nižší cenu v důsledku vady, prodávající poskytuje záruku 24 měsíců, přičemž záruka se nevztahuje na vady, pro které byla snížena cena. Tyto závady musí být vymezeny v kupní smlouvě.
 4. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

  a) předáním opraveného zboží,
  b) výměnou zboží,
  c) vrácením kupní ceny zboží převodem na účet,
  d) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

 1. Při vzniku závad zboží během 24 měsíční záruční doby je kupující oprávněn uplatnit reklamaci za následujících podmínek: doručení zboží (mechanicky nepoškozeného, čistého, podle možnosti v originálním balení) kupujícímu, včetně manuálů, záručního listu a faktury nebo jiného dokladu o zaplacení.
 2. V případě uplatnění reklamace se doporučuje prodávajícího předem telefonicky nebo emailem (na emailové adrese: eshop@zajo.net) kontaktovat a seznámit ho s chybou, kterou produkt vykazuje. Na základě toho doporučí prodávající další postup při reklamaci.
 3. Prodávající odstraní vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. V případě, že se vady nedají odstranit, prodávající vymění vadné zboží za nové. Pokud jde o vadu, která nebrání užívání zboží, a kterou nelze odstranit, má kupující nárok na slevu z kupní ceny zboží ve formě dobropisu.
 4. Pokud oprava vadného zboží nebo jeho výměna za nové zboží není možná, prodávající je oprávněn zrušit smlouvu vystavením dobropisu kupujícímu ve výši původní kupní ceny zboží.
 5. V případě, že dojde k výměně zboží za nový kus, začíná běžet nová záruční doba od data doručení nového zboží.
 6. Pokud bude reklamace důvodně zamítnuta, reklamovaný výrobek bude navrácen kupujícímu.
 7. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
 8. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující nárok na odstoupení od smlouvy nebo výměnu zboží za nové.
 9. Adresa pro vrácení zboží: Ing. Kratochvílová Martina-prodejna, Petra Jilemnického 22, 798 11 Prostějov Česká republika.

VIII. Sankce za nezaplacení a nepřevzetí objednávky

 1. Každá objednávka po jejím potvrzení ze strany prodávajícího je podle platných obchodních podmínek závazná. Potvrzením objednávky vzniká závazkový právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Takto uzavřená smlouva je chápána jako smlouva uzavřena na dálku a je považována za závaznou ve smyslu zákona č. 108/2000 Z.z. Odesláním objednávky kupující souhlasí s platnými obchodními podmínkami prodávajícího a tedy i sankcemi za nesplnění povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy. Kupující je povinen uhradit kupní cenu a převzít zásilku řádně a včas v místě, které uvedl na objednávce.
 2. V případě, že si kupující po telefonickém nebo emailovém potvrzení objednávky nepřevezme zboží bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, prodávající si může uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky.

IX. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky, zrušit, přidat nebo upravit část nebo celek těchto podmínek bez dalšího upozornění. Přičemž objednávky budou podléhat platným podmínkám ze dne zaslání objednávky kupujícím.

Prodávající neodpovídá kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nevyřízení objednávky, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.