Delivery fee: 6,9 BGN

Delivery time may be delayed up to 4-6 days.

 адрес за връщане и обмен на стоки: Магазин ZAJOUl. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta

 контакт support@zajo.net

Logo Zajo
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Идентификация на фирмата и данни за връзка с продавача:

име на фирмата :

Zajo Design s. r. o.

адрес:

Ul. 29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Slovenská republika

Удостоверение номер :

51 695 529

регирстрация :

The Company is registered in the Trade Registers (in Trnava Pad number 31624/T Division: Sro)

номер по ДДС:

SK2120749092

име на банката :

VÚB

IBAN:

SK69 0200 0000 0042 3960 5253

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ИЗРАЗИ

Общите търговски условия (наричани по-нататък „Общите условия“) се отнасят за сделки между Купувача и Продавача „Зайо Аутдор“ с.р.о. [Zajo Design s.r.o.] с адрес ул. „29 август“ 1646/6, гр. Галанта 924 01 [Ul. 29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta], идентификационен номер 47 116 099 (наричано по-нататък „Продавача“). Дружеството е вписано в Търговските регистри (номер в регистъра в Търнава 31624/T, отделение: Sro). Общите условия се отнасят за продажбата на стоки чрез системата за електронна търговия на имe www.zajo.net (наричана по-нататък „електронния магазин“).

Правата и задълженията, които не се уреждат с настоящите Общи търговски условия, са подчинени на разпоредбите на Закон № 40/1964 от Гражданския кодекс и Акт № 513/1991 от Търговския кодекс в случай на контрагент – юридическо лице, Акт № 250/2007 от Сборника относно защитата на потребителите, Акт № 108/2000 от Сборника относно защитата на потребителите при продажби по домовете и каталожна търговия и Закон № 22/2004 от Сборника относно електронната търговия.

„Купувачът“ е физическо или юридическо лице, изпратило електронна поръчка с цел покупка на стоки съгласно собственото си одобрение.

„Продавачът“ е доставчик на електронния магазин www.zajo.net.

„Стоките“ са продуктите, предлагани в електронния магазин www.zajo.net.

„Покупната цена“ е цената, посочена във формуляра за поръчка, с включени ДДС и останалите такси, платими от Купувача за придобиването на стоките.

„Електронна поръчка“ е обработен и изпратен формуляр за поръчка, състоящ се от информация за Купувача, списък с поръчаните стоки, предлагани от електронния магазин, и цената на поръчаните стоки. Същевременно електронната поръчка е предварителен договор, въз основа на който се извършва продажбата на стоките. Поръчката възниква след нейното потвърждение от Продавача по време на процеса на поръчване на стоките в електронния магазин. С изпращането на поръчката Купувачът потвърждава съгласието си с Общите търговски условия на електронния магазин www.zajo.net и предоставя разрешение за обработване на личните му данни.

Общите условия определят правата и задълженията на Продавача и Купувача и са неделима част от подадената поръчка, т.е. договор за покупко-продажба.

II. ПОРЪЧВАНЕ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Условие за валидност на договора е вярното и пълно посочване и попълване на всички изисквани в регистрационния формуляр данни и реквизити. Всяка поръчка следва да включва: име на Купувача, адрес за доставка и адрес за фактура, телефонен номер, адрес на електронна поща, за юридически лица – идентификационен номер и номер за целите на ДДС, код за поръчване на продукта, количество, дата на поръчката, начин на плащане и начин на получаване на стоките. С поръчката си Купувачът заявява, че е съгласен личните му данни да бъдат обработвани и пазени от Продавача в съответствие със Закон № 428/2002 от Сборника относно защитата на личните данни, изменен със съответните по-нови нормативни актове. С поръчката си Купувачът предоставя това съгласие на Продавача за неопределен срок. Съгласието за обработване на лични данни може винаги да бъде оттеглено от Купувача писмено. Оттеглянето на съгласието влиза в сила един месец след представянето на известието за оттегляне на съгласието от Купувача и вследствие на това данните се изтриват. Предоставените данни ще се използват в съответствие със Закон № 428/2002 от Сборника относно защитата на личните данни в рамките на търговските отношения между Продавача и Купувача.

Всички получени електронни поръчки ще се смятат за предварителни договори и имат правно обвързващо действие.

Предварителният договор се приема от Продавача чрез потвърждението на поръчката, с което между Продавача и Купувача възниква правоотношение от задължителен характер. Така сключеният договор се смята за дистанционно сключен договор с правно обвързващо действие съгласно Закон № 108/2000 от Сборника. При необходимост на Вашия адрес на електронна поща ще бъде изпратена цялата информация във връзка с Вашата поръчка.

Продавачът е длъжен незабавно да уведоми Купувача, ако не може да достави поръчаните стоки. В този случай от Договора за покупко-продажба не произтичат правоотношения от задължителен характер.

Продавачът си запазва правото да приспада предишни неизпълнени задължения на Купувача при изпълнението на нови поръчки, в случай че са налице стари неизпълнени задължения на Купувача към Продавача.

Photo-based tutorial for creating an order you can find HERE

III. ОТМЯНА НА ПОРЪЧКАТА

Продавачът има правото да отмени поръчката или част от нея, ако Купувачът е посочил грешни или неверни лични данни в своята поръчка, ако поръчаните стоки вече не се произвеждат или доставят или ако цената за доставката им значително се е променила. Продавачът има правото да отмени поръчката също ако поръчаните стоки не са налични, ако са се изчерпали от склад или ако Продавачът не е в състояние да достави стоките на Купувача в рамките на посочените в електронния магазин общи условия дори с полагане на евентуално изискваните по закон разумни усилия, освен ако бъде договорен допълнителен срок на доставка между Купувача и Продавача. В случай на отмяна на поръчка няма да се начисляват такси във връзка с отмяната и такива няма да бъдат фактурирани от Продавача на Купувача. Ако Купувачът е заплатил капаро или пълната стойност на поръчката, съответната сума се превежда по сметката му в седемдневен срок или се изпраща по пощата до адреса му, ако не бъде договорено друго между Купувача и Продавача.

Купувачът има право да отмени поръчката без такса за отмяна в срок до 2 часа след подаването ѝ, но само ако изделията все още не са изпратени. Поръчката може да бъде отменена  писмено (по електронна поща до адрес: Bulgaria@zajo.net или на тел. 0878738264 / 0878738263. В уведомлението за отмяна на поръчката Купувачът е длъжен да посочи номера на поръчката, името си и адреса на електронната си поща и да включи описание на поръчаните стоки. Продавачът следва писмено да потвърди на Купувача отмяната на поръчката (по електронна или конвенционална поща). При отмяна на поръчката Продавачът не начислява на Купувача такса за отмяна. Продавачът е длъжен да върне заплатената покупна цена или капаро в 7-дневен срок чрез банков превод по банковата сметка на Купувача, ако страните по договора не се договорят друго.

IV. РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Купувачът има право да развали договора в съответствие с разпоредбите на § 12 от Закон № 108/2000 от Сборника без посочване на причини в срок до 14 дни от приемането на стоките. Разпоредбите на този член не се прилагат за юридически лица, еднолични търговци и физически лица, които не отговарят на условията, изрично посочени в Закон № 108/2000 от Сборника. Купувачът има право да разопакова стоките в предвидения срок и да ги пробва по обичайния начин, както в класически магазин, в степента, необходима за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките. Купувачът носи отговорност за евентуално причинено обезценяване на стоките. За да се осигури валидността на развалянето на договора, е необходимо Купувачът да уведоми Продавача за намерението си да развали договора възможно най-скоро, писмено на електронен адрес bugaria@zajo.net или по друг недвусмислен начин. Купувачът е длъжен да върне стоките заедно с копие от фактурата и посочване на номера на банковата сметка, по която Продавачът да му върне покупната цена. Ако стоките са били доставени на Купувача надлежно и в срок, разходите за връщането им до Продавача са изцяло за сметка на Купувача. В случай на разваляне на договора от самото начало, той се отменя, като Купувачът връща на Продавача и Продавачът връща на Купувача всички взаимно предоставени престации.

В случай че потребителят развали договора и върне на Продавача стоките с намалена стойност, т.е. ползвани, повредени или в непълен вид, Купувачът е длъжен да обезщети Продавача за разходите, които ще бъдат понесени във връзка с ремонта на стоките и възстановяването им в първоначалното им състояние. Покупната цена се връща на Купувача след оглед на стоките в срок до 15 дни в съответствие с приложимите законови разпоредби чрез банков превод до посочената от Купувача банкова сметка, ако не бъде договорено друго между двете страни по договора.

Препоръчва се пратката да бъде застрахована. Не се приемат пратки с наложен платеж.

Съгласно § 12, ал. 5 от гореспоменатия закон, Купувачът няма право да разваля договора в следните случаи: продажба на стоки, изработени по специални изисквания на Купувача или строго предназначени за конкретен Купувач, невъзможност за връщане на стоките поради специфичните им свойства, предоставяне на услуги, ако то е започнало със съгласието на Купувача преди крайния срок за разваляне на договора, продажба на аудиовизуално произведение, звукозапис, аудиовизуален запис на произведение на изкуството или мултимедийно произведение, ако то е отворено от потребителя, или продажба на компютърна програма, ако инсталацията ѝ вече е извършена.

V. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Купувачът има избор между два начина на доставка – с куриер или лично получаване. За място на доставка ще се смята посоченият във формуляра за поръчка на електронния магазин www.zajo.net адрес на седалището (местожителството) на Купувача. За място на лично получаване ще се смята адресът ул. Хан Пресиян 15 А , кв.Хиподрума , гр.София  . При доставка на стоките от трето лице (куриер), Купувачът е длъжен да заплати и разходите за доставка в съответствие с действащите тарифи за доставка.

Рискът от повреждане на стоките се прехвърля на Купувача с приемането на стоките, при заплатена в пълен размер покупна цена.

Продавачът е длъжен да достави стоките на Купувача на възможно най-ранната дата за доставка след приемане на електронната поръчка в зависимост от наличността на стоките в склада и според оперативните си възможности. Наличните на склад стоки се доставят в срок до 4 работни дни. В случай на необходимост от удължаване на срока за доставка, Продавачът е длъжен незабавно да уведоми Купувача за това.

Мястото и начинът на приемане на стоките се определят от Купувача при попълването на електронната поръчка. Поръчката се смята за изпълнена с приемането на стоките от Купувача. Пратката на стоки винаги включва данъчен документ (фактура), указания за употреба и евентуално гаранционна карта.

Купувачът е длъжен да приеме стоките надлежно и своевременно на посочения в поръчката адрес. Купувачът следва да бъде уведомен от Продавача по електронна поща за датата на доставка. Ако Купувачът не приеме стоките от куриер или се наложи повторна доставка поради отсъствие на Купувача, всички свързани с това разноски трябва да бъдат възстановени от Купувача.

При приемане на стоките Купувачът е длъжен да провери доставката и незабавно (в срок до 3 дни) да уведоми Продавача за евентуални повреди по опаковката или стоките, като изготви протокол за това. Ако пратката е видимо повредена или унищожена, Купувачът е длъжен да се свърже с Продавача, без да приема пратката. Ако доставените стоки не отговарят на поръчката, Купувачът е длъжен незабавно да уведоми Продавача за това писмено. Всякакви по-нататъшни оплаквания във връзка с количествата и с физически щети по стоките ще бъдат отхвърляни.

Поръчките се изпълняват веднага щом стоките бъдат налични на склад. Ако към момента на поръчката стоките не са в наличност, те се изпращат, когато отново бъдат налични на склад.

Тарифите за доставка са посочени в актуалния ценоразпис ТУК.

VI. ПОКУПНА ЦЕНА, ПЛАЩАНИЯ

Цената на стоките е в съответствие с действащия ценоразпис, оповестен в електронния магазин www.zajo.net. Продавачът си запазва правото да променя цените при промяна на цените на доставчиците, вносителите или производителите. Действителните цени се съобщават на Купувача с потвърждението на поръчката. В такъв случай Купувачът има право да развали договора.

Цените на отделните продукти са посочени на портала на Продавача с включени ДДС и останалите данъци и такси. Окончателната цена по поръчката също се посочва с ДДС. Във формуляра за поръчка се посочват всички други суми, които Купувачът следва да заплати, за да придобие стоките (за опаковане и доставка). Всички продажби са валидни, докато бъдат продадени всички продукти, освен ако за съответния продукт е посочено друго.

Всички плащания следва да се превеждат от Купувача в евро, ако няма друга взаимна договореност.

Купувачът е длъжен да извърши плащането в срок до три работни дни от потвърждението на поръчката. При поръчки с наложен платеж („COD“), Купувачът заплаща стоките при получаването им. Ако Купувачът не заплати покупната цена в срок до три работни дни, поръчката се отменя.

Купувачът има избор между няколко начина на плащане: банков превод по сметка на Продавача, наложен платеж . Данъчният документ (фактура) се доставя на Купувача заедно с предмета на договора.

Продавачът запазва правото на собственост върху предмета на договора до пълното заплащане на договорената с договора покупна цена по смисъла на § 445 от Търговския кодекс.

Дългосрочните продажни цени в електронния магазин www.zajo.net са валидни, докато не бъдат отменени, ако не бъде посочено друго.

VII. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

Ако не е посочено друго в гаранционната карта, Продавачът предоставя за стоките гаранция със срок 24 месеца от приемането на стоките от Купувача. При рекламация на стоките, гаранционният срок спира да тече до уведомяване за резултата от рекламацията.

Гаранцията не покрива щети, причинени от ползване на продукта, което не съответства на неговото предназначение, механично износване или износване, причинено от обичайната употреба.

Ако продукт бъде продаден на по-ниска цена поради дефект, Продавачът предоставя 24-месечната гаранция, като тя няма да покрива дефектите, поради които е била намалена цената на продукта. Тези дефекти се посочват в договора.

Продавачът е длъжен да обработи рекламацията и да приключи рекламационната процедура по един от следните начини:

- ремонт на дефектните стоки;

- замяна на стоките;

- връщане на цената;

- отхвърляне на рекламацията.

При поява на дефект през 24-месечния гаранционен срок, Купувачът има правото да направи рекламация при следните условия: връщане на стоките (без механични повреди, чисти, по възможност – в оригиналната им опаковка) на Продавача заедно с указанията за употреба, гаранционната карта и фактурата или друг документ, удостоверяващ заплащането на цената на стоките.

Препоръчва се преди предявяване на рекламация да се осъществи контакт с Продавача по телефона или по електронна поща (на адрес bulgaria@Zajo.net) и той да бъде уведомен за дефекта на продукта, след което Продавачът да препоръча по-нататъшните действия по рекламацията.

Продавачът следва да поправи дефектите незабавно, в срок до 30 дни. Ако дефектите не могат да бъдат отстранени, Продавачът е длъжен да замени дефектните стоки с нови. Ако дефектът не е пречка за ползване на продукта и не бъде отстранен, Купувачът има право на отбив от цената под формата на кредит.

Ако не е възможно стоките да бъдат ремонтирани или подменени, Продавачът има право да отмени договора, като издаде кредитно известие за стойността на първоначалната цена на стоките.

При замяна на стоките с нови, започва да тече нов гаранционен срок от датата на доставка на новите стоки.

При основателно отхвърляне на рекламацията, рекламираните стоки се връщат на Купувача.

Продавачът взема решение по рекламацията незабавно, при усложнени случаи – в срок до 3 работни дни, а когато е основателно – най-вече при необходимост от извършване на сложна техническа оценка на състоянието на изделието – в 30-дневен срок от датата на рекламацията. След изтичането на този срок потребителят има право да развали договора или дефектните стоки да му бъдат заменени с нови.

VIII. НЕУСТОЙКИ ЗА НЕПЛАЩАНЕ И НЕПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ

Всяка поръчка има правно обвързващо действие след потвърждението ѝ от Продавача в съответствие с действащите Общи търговски условия. С потвърждението на поръчката възниква правоотношение от задължителен характер между Продавача и Купувача. Така сключеният договор се смята за дистанционно сключен договор с правно обвързващо действие съгласно Закон № 108/2000 от Сборника. С изпращането на поръчката Купувачът приема Общите условия на Продавача и съответно – санкциите за неизпълнение на задълженията, произтичащи от сключения договор. Купувачът е задължен да заплати покупната цена и да приеме пратката надлежно и своевременно, на посоченото в поръчката му място.

Ако Купувачът откаже да приеме стоките след потвърждаване на поръчката по телефона или по електронна поща, без преди това да е развалил договора писмено, Продавачът има право да предяви претенция за възстановяване на претърпените щети в размера на действително направените разходи за неуспешния опит за доставка.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Продавачът си запазва правото да измени, отмени или адаптира Общите търговски условия или част от тях без допълнително уведомление, като условията на поръчките ще бъдат подчинени на Общите търговски условия, действащи към датата на изпращане на поръчката от Купувача.

Продавачът не носи отговорност пред Купувача за пропуснати ползи или възможности и за всякакви други косвени вреди, настъпили вследствие от неизпълнение на поръчката му, нарушаване на договора или другояче.

Удостоверение номер